0907 134 687
zara@zara-reality.sk

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

(ďalej len ako "Reklamačný poriadok”)

 

1. Tento Reklamačný poriadok upravuje právo klienta na reklamáciu kvality služieb, vyfakturovanej sumy odmeny, podmienky, spôsob a postup pri riešení reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní. Pri všetkých reklamáciách sa postupuje v súlade s aktuálnym Reklamačným poriadkom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR (najmä so zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

2. Keďže  pobočka spoločnosti  ZARA REALITY s.r.o.   je nezávisle vlastnená a prevádzkovaná, reklamácie sa vykonávajú výhradne v  prevádzke kde bola Služba poskytnutá a len počas jej otváracích hodín: Názov a sídlo Kancelárie : ZARA REALITY s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice, 2.poschodie  (vľavo).

Reklamácie vybavuje : Zdenka Horváthová, konateľ  spoločnosti ZARA REALITY s.r.o.,  tel.kontakt:+421907134687, osoba poverená vybavovaním reklamácií (ďalej len ako „Poverená osoba”).

 3. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá je ponúknutá klientovi, tzn. poskytovanie realitného poradenstva a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (ďalej len ako „Služby”). Služby musia byť poskytnuté riadne a určité plnenie nesmie mať vady. Kancelária ZARA REALITY s.r.o.  môže vystaviť faktúru len za reálne poskytnuté Služby a len podľa aktuálne platného cenníka.

 4. Kancelária  ZARA REALITY s.r.o. je povinná oboznámiť klienta s obsahom platného Reklamačného poriadku a zároveň ho umiestniť na viditeľnom a klientovi dostupnom mieste v priestoroch svojej Kancelárie ZARA REALITY s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice.  To, že bol klient oboznámený s Reklamačným poriadkom, potvrdzuje svojim podpisom Zmluvy o poskytovaní realitných služieb, prípadne inej obdobnej zmluvy/dohody.

 5. K reklamácii je klient vždy povinný predložiť doklad( faktúru) o poskytnutí Služby.

 6. Právo zodpovednosti za vady poskytovanej Služby, prípadne za nesprávne vyfakturovanú sumu odmeny, musí klient u Poverenej osoby danej Kancelárie ZARA REALITY s.r.o. uplatniť bez zbytočného odkladu, tj. čo najrýchlejšie, potom ako chybu zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry klientovi, resp. odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.

 7. V prípade, že klient neuplatní svoje právo v zmysle bodu 6. tohto Reklamačného poriadku, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.

 8. Ak klient usúdi, že Služby poskytované príslušnou Kanceláriou  ZARA REALITY s.r.o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k realizácii obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje reklamácie v príslušnej Kancelárii ZARA REALITY s.r.o.

9. Poverená osoba spíše s klientom o reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.

 10. Reklamácia bude príslušnou Kanceláriou ZARA REALITY s.r.o. vybavená do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Poverená osoba Kancelárie ZARA REALITY s.r.o.  s klientom písomne nedohodne inak. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) kalendárnych dní (lehota nevyhnutná na nestranné posúdenie a vyriešenie reklamácie).

11. V prípade, že prešetrenie reklamácie klienta podľa bodu 10. tohto Reklamačného poriadku je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v tridsať (30) dňovej lehote objektívne možné zabezpečiť, je Kancelária REKLAMAČNÝ PORIADOK spoločnosti  ZARA REALITY s.r.o. povinná výsledok svojho šetrenia oznámiť klientovi do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená Kancelárii ZARA REALITY s.r.o.

 12. Reklamáciu môže Kancelária ZARA REALITY s.r.o. uznať alebo zamietnuť.

13. Pokiaľ Kancelária ZARA REALITY s.r.o. uzná reklamáciu za oprávnenú, informuje o tom bezodkladne klienta a vykoná na svoje náklady úkony, ktorými odstráni vady, ak sú odstrániteľné, a v prípade neodstrániteľných vád poskytne zľavu z ceny alebo nanovo poskytne dané Služby. Poverená osoba Kancelárie ZARA REALITY s.r.o.  zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie, spoločnosti ZARA REALITY s.r.o.

 14. Pokiaľ Kancelária ZARA REALITY s.r.o. zamietne reklamáciu, informuje o tom bezodkladne klienta a uvedie dôvod zamietnutia. Následne zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácií o vybavení reklamácie, spoločnosti ZARA REALITY s.r.o.. Spoločnosť ZARA REALITY s.r.o. vyhodnotí reklamáciu a postup vybavenia reklamácie Poverenou osobou, a v prípade, že ju uzná úplne alebo čiastočne ako oprávnenú, vyzve príslušnú Kanceláriu ZARA REALITY s.r.o., aby vykonala náležitú nápravu podľa jej pokynov.

15. Poverená osoba je povinná o vybavení reklamácie vydať klientovi písomný doklad najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní od dátumu začatia reklamačného konania, tzn. vystaví mu písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Toto neplatí v prípadoch podľa bodu 11. tohto Reklamačného poriadku, kedy sa lehota predlžuje na šesťdesiat (60) kalendárnych dní od dátumu začatia reklamačného konania.

 16.Každá  Kancelária ZARA REALITY s.r.o. je povinná viesť si evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamáciách musí obsahovať nasledujúce údaje: dátum uplatnenia každej reklamácie, dátum vybavenia každej reklamácie a spôsob vybavenia každej reklamácie. Poverená osoba vybavuje reklamácie v poradí, v akom boli u nej uplatnené.

17. Na základe zistení vykonaných z reklamačných protokolov vyvodzuje Kancelária spoločnosti ZARA REALITY s.r.o. dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

18. Klient je oprávnený predložiť spor, týkajúci sa správnosti úhrady alebo kvality poskytovaných Služieb Kanceláriou ZARA REALITY s.r.o.,  o ktorom sa uskutočnilo a skončilo reklamačné konanie, a klient nie je so spôsobom vybavenia jeho reklamácie spokojný, na prešetrenie spoločnosti ZARA REALITY s.r.o..

19. Ustanovenia bodov 1. až 18. sa primerane vzťahujú aj na maklérov.

20. Kancelárie ZARA REALITY s.r.o., ich makléri, zamestnanci a spoločnosť ZARA REALITY s.r.o.  zaisťujú ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade s ustanoveniami zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

21. Tento Reklamačný poriadok je záväzný pre všetky kancelárie ZARA REALITY s.r.o.  ich maklérov a zamestnancov a je platný na celom území Slovenskej republiky.

 22. Reklamačný poriadok je platný a nadobudol platnosť dňa 7.1.2017. Reklamačný poriadok je možné pozmeniť spoločnosťou ZARA REALITY s.r.o.

© ZARA REALITY s.r.o., vytvorilo WEBIO, dizajn Svetozár Šomšák